Delší nepřidávání

Ahoj všem, pokud to někdo nějak výraz­ně čte­te — omlou­vám se za del­ší nepři­dá­vá­ní pří­spěv­ků, teď pros­tě není nějak moc co při­dá­vat (mys­lím zají­ma­vé­ho). Samo­zřej­mě až zase bude co, urči­tě něco přidám 😉

Pro­sím vydrž­te tedy „na drá­tě“ 😉 Dííík!

KPG/​OSR odpadá zítra!

Zprá­va od Mgr. Čer­ní­ka z emailu:

Váže­né dámy a váže­ní páni,
dovo­lu­ji si Vám ozná­mit smut­nou zprá­vu, že zít­řej­ší 24.4. 2015 semi­ná­ře (vede­né Roma­nem Čer­ní­kem — tj od 14:50 a od 16:40 v VH 207) — a před­náš­ka z OSR 18:30 v H300) z důvo­du stu­dij­ní a výzkum­né prá­ce odpa­da­jí. Vel­mi se omlouvám.
 Pro­sím po vyu­ži­tí času k doře­še­ní zápočto­vých prací,které může te ode­vzdá­vat mai­lem (do před­mě­tu pro­sím uvá­děj­te „OSR zápočto­vá prá­ce“ — pokud bude vše v pořád­ku budu zapi­so­vat prů­běž­ně zápočty do STAGu.
Pře­ji pří­jem­ný čas a děku­ji za pochopení.
S pozdra­vem Roman Černík

PS: chtěl bych požá­dat o vzá­jem­né infor­mo­vá­ní kole­gů, přá­tel, spo­lu­žá­ků. RČ

UIN — šílené přesuny a návaznosti přednášek a cvičení

Bohu­žel se sta­lo to, co se sta­lo — někte­ří mají UIN v úte­rý a někte­ří ve čtvr­tek. A pro­to­že minu­lé úte­rý a stře­du byly dva čtvrt­ky, ti, co cho­dí v úte­rý pro­ti těm, co při­šlo v úte­rý a ve stře­du na čtvr­tek mají v cvi­če­ní „skluz“ 😉

Co jsem kou­kal, na CW Mgr. Fili­pi vysa­dil spous­tu PDF s růz­ný­mi věc­mi, tak­že by mož­ná bylo fajn se do nich začíst, pře­ce jen kom­pre­se a tyhle věci, to jen tak odhad­nout zhla­vy nepů­jde a bude se to člo­věk muset i troš­ku nau­čit, aby tomu rozuměl.

Btw. dnes (na úter­ním semi­ná­ři) byly mož­nos­ti pre­zen­ta­cí a oprav, já si bodo­vě věřím, tak­že jsem oprav nevy­u­žil a věřím, že z kom­pre­sí dosta­nu >100 bodů, abych nemu­sel psát (prý onu šíle­nou…) písem­ku u Mgr. Fili­pi­ho na zkouš­ce 🙂 Ale pro člo­vě­ka, co se v tom ale­spoň troš­ku vyzná by to snad neměl být tako­vý kotel…

KMT/​EMG Zápočet ;)

Jeli­kož se koná 5 píse­mek a napsat se musí n‑1 písem­ka, tedy 4 písem­ky, kde pokud dosta­nu 910 nebo 10/​10 se počí­tá, jako bych napsal hned dvě a dostal jsem 9 bodů z 3. písem­ky, mám tedy zápo­čet 😉 Jupí 😉 Nej­rych­lej­ší ces­tou by sice bylo dostat z 1. a 2. písem­ky rov­nou 9 nebo 10 bodů, ale co, tohle taky doce­la jde 😉

RAD Studio se mi konečně podařilo spustit, ale…

… ale je to napros­to naprd! Ale jako váž­ně! Kou­pil jsem si ver­zi 12 (resp. XE5), ale nedo­ká­že to otevřít ze škol­ní­ho Rad Stu­dia 2009 ani základ­ní zdro­jo­vej (dpr) sou­bor! Co je tohle za inte­li­gen­ci a za dement­ní jazyk, když ani pro­gra­my pro to nejsou schop­ný pře­číst star­ší zdro­jo­vý kód?

No, nicmé­ně wor­ka­round typu „otevřít jin­de, ctrl‑c/​ctrl‑v“ fun­gu­je (dopo­ru­ču­ji blu­e­fish, pspad nebo něco, co doká­že správ­ně zko­pí­ro­vat tabe­lá­to­ry a odsa­ze­ní z původ­ní­ho zdro­já­ku). Ale chtě­lo by to vyře­šit nějak rozum­ně, nikde jsem nena­šel funk­ci např. „impor­tuj“ nebo tak něco. A to mě pěk­ně štve.

No — ale hurá, ces­ta k dokon­če­ní semestrál­ky je ote­vře­ná a můžu to koneč­ně udě­lat (jak rád bych to dělal v nor­mál­ním jazyku…)

Poměrně hodně testový den ;)

Jako psát v jed­nom dni z EMG, UIN a dělat úkol na MCH1, to je doce­la maso 😉 Ale vypa­dá to, že EMG by mělo být napros­to v poho­dě (Gaus­so­va věta v inte­grál­ním tva­ru je poměr­ně tri­vi­ál­ní zále­ži­tost, výpo­čty kapa­cit tak­též), UIN — tam už je to hor­ší, ale snad jsem tam nic nepo­dě­lal, uvi­dí­me 🙂 Nebo „nic“ — něco klid­ně, ale kdy­by to zase vyšlo na cca těch 100 bodů, byl bych fakt hod­ně spo­ko­je­nej 😉 No a MCH1 — dife­ren­ci­ál­ní rov­ni­ce 1. řádu, to je tri­vi­ál­ní, tak­že toho bych se nebál 😉 Uvi­dí­me, uvi­dí­me, uvidíme…