Archiv rubriky: CBG/GEO

Vědy o Zemi

CBG/​GEO — Přednášky

V tom­to pří­spěv­ku se postup­ně budou obje­vo­vat všech­ny před­náš­ky k před­mě­tu CBG/​GEO, kte­ré poří­dím. Dou­fám, že se v mém pís­mu doká­že­te nějak rozum­ně vyznat 😀

Gale­rie je kla­sic­ky kli­ka­cí, pokud bys­te daný obrá­zek chtě­li vidět v „plné krá­se“, sta­čí dole klik­nout na „Down­lo­ad in high resolution“ 😉

Zvláštní týpek mluví o zvláštních věcech před CBG/​GEO

O podiv­né zpes­t­ře­ní se posta­ral jaký­si týpek s korál­ky na krku, kte­rý asi 10 minut před čtvr­teč­ní před­náš­kou z CBG/​GEO začal u pul­tí­ku vyprá­vět o jakých­si „hova­di­nách“ (přes­ně tak to nazval, pou­ze citu­ji), začal vyprá­vět o tom, že pení­ze již nema­jí hod­no­tou, pro­to­že jsou nekry­té (ve své pod­sta­tě), ale nějak moc moud­rý jsem z toho více nebyl, při­znám se 🙂

No, zají­ma­vé 😉 😉

CBG/​GEO — Vědy o Zemi

Prá­vě jsem absol­vo­val posled­ní před­náš­ku toho­to týd­ne (jupí, vol­ný pátek!), Vědy o Zemi. Cílem před­mě­tu je sjed­no­tit a před­sta­vit zákla­dy geo­lo­gie pro stu­den­ty z růz­ných střed­ních škol, kde někte­ří geo­lo­gii a ani nic podob­né­ho tře­ba nemě­li.

Řek­ně­me, že docent Mer­gl mě poměr­ně dostal hned v úvo­du, když před­sta­vo­val dopo­ru­če­nou lite­ra­tu­ru — kla­sic­ké dět­ské ency­klo­pe­die o Zemi. Fakt tohle je popr­vé, co by mi někdo dopo­ru­čil jako lite­ra­tu­ru toto, nicmé­ně ono to má oprav­du něco do sebe; pokud před­mě­tu vůbec nero­zu­mím a nehod­lám se mu do hloub­ky věno­vat, ency­klo­pe­die pro děti býva­jí oprav­du věl­mi popis­né, obráz­ko­vě zají­ma­vé a pochopitelné.

V prv­ní hodi­ně jsme pro­bí­ra­li oprav­do­vé zákla­dy — tvar Země, poy­hy­by kon­ti­nen­tů, stav­ba Země, vznik Slu­neč­ní sou­sta­vy a tak podobně.

[wpba-atta­chment-list]