Archiv rubriky: KVD/UIN

Úvod do informatiky

UIN — šílené přesuny a návaznosti přednášek a cvičení

Bohu­žel se sta­lo to, co se sta­lo — někte­ří mají UIN v úte­rý a někte­ří ve čtvr­tek. A pro­to­že minu­lé úte­rý a stře­du byly dva čtvrt­ky, ti, co cho­dí v úte­rý pro­ti těm, co při­šlo v úte­rý a ve stře­du na čtvr­tek mají v cvi­če­ní „skluz“ 😉

Co jsem kou­kal, na CW Mgr. Fili­pi vysa­dil spous­tu PDF s růz­ný­mi věc­mi, tak­že by mož­ná bylo fajn se do nich začíst, pře­ce jen kom­pre­se a tyhle věci, to jen tak odhad­nout zhla­vy nepů­jde a bude se to člo­věk muset i troš­ku nau­čit, aby tomu rozuměl.

Btw. dnes (na úter­ním semi­ná­ři) byly mož­nos­ti pre­zen­ta­cí a oprav, já si bodo­vě věřím, tak­že jsem oprav nevy­u­žil a věřím, že z kom­pre­sí dosta­nu >100 bodů, abych nemu­sel psát (prý onu šíle­nou…) písem­ku u Mgr. Fili­pi­ho na zkouš­ce 🙂 Ale pro člo­vě­ka, co se v tom ale­spoň troš­ku vyzná by to snad neměl být tako­vý kotel…

Poměrně hodně testový den ;)

Jako psát v jed­nom dni z EMG, UIN a dělat úkol na MCH1, to je doce­la maso 😉 Ale vypa­dá to, že EMG by mělo být napros­to v poho­dě (Gaus­so­va věta v inte­grál­ním tva­ru je poměr­ně tri­vi­ál­ní zále­ži­tost, výpo­čty kapa­cit tak­též), UIN — tam už je to hor­ší, ale snad jsem tam nic nepo­dě­lal, uvi­dí­me 🙂 Nebo „nic“ — něco klid­ně, ale kdy­by to zase vyšlo na cca těch 100 bodů, byl bych fakt hod­ně spo­ko­je­nej 😉 No a MCH1 — dife­ren­ci­ál­ní rov­ni­ce 1. řádu, to je tri­vi­ál­ní, tak­že toho bych se nebál 😉 Uvi­dí­me, uvi­dí­me, uvidíme…

KVD/​UIN

Tak toto vypa­dá na „dos hus­tý“ před­mět, řekl bych že prv­ní, kde pocho­pit sys­tém zápočtu je těž­ší než samot­né jeho získání 😀

A jed­na z něko­li­ka semest­rál­ních pra­cí na téma Bez­peč­nost šes­ťá­ků na inter­ne­tu — to je fajn 😉 Minu­lej rok prej měli o ACTA, sna­ží se asi o aktu­ál­ní téma­ta. No, už mám posbí­rá­no pár hod­ně zají­ma­vých mate­ri­á­lů, muhehehehe 😉