Archiv rubriky: KPG/ZNAKR

Zákla­dy zna­ko­vé­ho jazyka

KPG/​ZNAKR — úvod do znakového jazyka

Tak tohle je fakt hod­ně zají­ma­vej před­mět, krom dosti zají­ma­vých infor­ma­cí o tom, jak to vlast­ně je ve svě­tě a u nás, tak i prv­ní „slo­víč­ka“ (ges­tíč­ka?) a růz­né sou­vis­los­ti. No, hod­ně zají­ma­vé — chce­te říct „večer“ a když udě­lá­te špat­ně kou­sek prs­tem, je to „homose­xu­ál“ 😉 Tomu říkám odla­dě­nost na chy­bo­vost vstupu 😀