Archiv rubriky: KMT/EMG

Teo­rie elek­tro­mag­ne­tic­kých polí

KMT/​EMG Zápočet ;)

Jeli­kož se koná 5 píse­mek a napsat se musí n‑1 písem­ka, tedy 4 písem­ky, kde pokud dosta­nu 910 nebo 10/​10 se počí­tá, jako bych napsal hned dvě a dostal jsem 9 bodů z 3. písem­ky, mám tedy zápo­čet 😉 Jupí 😉 Nej­rych­lej­ší ces­tou by sice bylo dostat z 1. a 2. písem­ky rov­nou 9 nebo 10 bodů, ale co, tohle taky doce­la jde 😉

Poměrně hodně testový den ;)

Jako psát v jed­nom dni z EMG, UIN a dělat úkol na MCH1, to je doce­la maso 😉 Ale vypa­dá to, že EMG by mělo být napros­to v poho­dě (Gaus­so­va věta v inte­grál­ním tva­ru je poměr­ně tri­vi­ál­ní zále­ži­tost, výpo­čty kapa­cit tak­též), UIN — tam už je to hor­ší, ale snad jsem tam nic nepo­dě­lal, uvi­dí­me 🙂 Nebo „nic“ — něco klid­ně, ale kdy­by to zase vyšlo na cca těch 100 bodů, byl bych fakt hod­ně spo­ko­je­nej 😉 No a MCH1 — dife­ren­ci­ál­ní rov­ni­ce 1. řádu, to je tri­vi­ál­ní, tak­že toho bych se nebál 😉 Uvi­dí­me, uvi­dí­me, uvidíme…

EMG — integrování

Dnes jsme děla­li tako­vý leh­ký úvod do inte­gro­vá­ní, ve své pod­sta­tě k tomu není moc co říci, důle­ži­té je zapa­ma­to­vat si, jak se inte­gru­jí polynomy:

\int x^{n} dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}

Dále pak posun cosi­nus => sinus a sinus => ‑cosi­nus. Nedo­kon­či­li jsme „per par­tes“, ale to je tri­vi­ál­ní, sta­čí si uvě­do­mit, jak vypa­dá deri­va­ce součinu:

(xy)' = x'y + xy'

To celé zin­te­gru­je­me (kaž­dý člen poly­no­mu zvlášť):

\int (xy)' = \int x'y + \int xy'

Deri­va­ce se nám s inte­grá­lem „pože­re“ a máme výsledné:

xy = \int x'y + \int xy'

Kte­ré upra­ví­me tře­ba na:

\int x'y = xy - \int xy'

No a to už dále pak nor­mál­ně řešíme.

Ohled­ně sub­sti­tu­cí; to je ješ­tě snaz­ší. Abychom nemu­se­li řešit něja­kou šíle­nou slo­že­nou funk­ci tře­ba, vymys­lí­me si „chytrou“ sub­sti­tu­ci a vyře­ší­me s ní. Napří­klad pro jednoduché:

\int sin(Ax) dx

Zvo­lí­me sub­sti­tu­ci za „Ax = p“ a dosadíme:

Ax = p \\A dx = dp \\dx = \frac{dp}{A}

\int sin(p) \frac{dp}{A} = \frac{1}{A} \int sin(p) dp = -\frac{1}{A} cos(p)

A dosa­dí­me nazpět:

-\frac{1}{A} cos(Ax)

A je hotovo 😉