Archiv rubriky: Poznámky a postřehy

Delší nepřidávání

Ahoj všem, pokud to někdo nějak výraz­ně čte­te — omlou­vám se za del­ší nepři­dá­vá­ní pří­spěv­ků, teď pros­tě není nějak moc co při­dá­vat (mys­lím zají­ma­vé­ho). Samo­zřej­mě až zase bude co, urči­tě něco při­dám 😉

Pro­sím vydrž­te tedy „na drá­tě“ 😉 Dííík!

RAD Studio se mi konečně podařilo spustit, ale…

… ale je to napros­to naprd! Ale jako váž­ně! Kou­pil jsem si ver­zi 12 (resp. XE5), ale nedo­ká­že to otevřít ze škol­ní­ho Rad Stu­dia 2009 ani základ­ní zdro­jo­vej (dpr) sou­bor! Co je tohle za inte­li­gen­ci a za dement­ní jazyk, když ani pro­gra­my pro to nejsou schop­ný pře­číst star­ší zdro­jo­vý kód?

No, nicmé­ně wor­ka­round typu „otevřít jin­de, ctrl‑c/​ctrl‑v“ fun­gu­je (dopo­ru­ču­ji blu­e­fish, pspad nebo něco, co doká­že správ­ně zko­pí­ro­vat tabe­lá­to­ry a odsa­ze­ní z původ­ní­ho zdro­já­ku). Ale chtě­lo by to vyře­šit nějak rozum­ně, nikde jsem nena­šel funk­ci např. „impor­tuj“ nebo tak něco. A to mě pěk­ně štve.

No — ale hurá, ces­ta k dokon­če­ní semestrál­ky je ote­vře­ná a můžu to koneč­ně udě­lat (jak rád bych to dělal v nor­mál­ním jazy­ku…)

Poměrně hodně testový den ;)

Jako psát v jed­nom dni z EMG, UIN a dělat úkol na MCH1, to je doce­la maso 😉 Ale vypa­dá to, že EMG by mělo být napros­to v poho­dě (Gaus­so­va věta v inte­grál­ním tva­ru je poměr­ně tri­vi­ál­ní zále­ži­tost, výpo­čty kapa­cit tak­též), UIN — tam už je to hor­ší, ale snad jsem tam nic nepo­dě­lal, uvi­dí­me 🙂 Nebo „nic“ — něco klid­ně, ale kdy­by to zase vyšlo na cca těch 100 bodů, byl bych fakt hod­ně spo­ko­je­nej 😉 No a MCH1 — dife­ren­ci­ál­ní rov­ni­ce 1. řádu, to je tri­vi­ál­ní, tak­že toho bych se nebál 😉 Uvi­dí­me, uvi­dí­me, uvi­dí­me…

Hodnocení kvality výuky

Při­po­mí­nám všem, že dnes (20. 12.) se ote­vřel (až do úno­ra 2014 někdy) dotaz­ník na hod­no­ce­ní kva­li­ty výu­ky. Jak na něj?

Na por­tá­le v kar­tě „moje stu­di­um“ najde­te zálož­ku „hod­no­ce­ní výu­ky“ a tam onen dotaz­ník je. Dopo­ru­ču­ji postup­ně a hned hod­no­tit před­mě­ty, dokud je máte v hla­vě, upra­vit je může­te (až do úno­ra) jak­ko­liv chce­te. Po všech akcích neza­po­meň­te danou část dotaz­ní­ku vždy ulo­žit, ale POZOR!! Neu­klá­dej­te celý dotaz­ník „k ode­slá­ní“, pak už bys­te ho nemoh­li upra­vit. Dokud nebu­de­te se semestrem hoto­vi, pou­ze uklá­dej­te vaše pro­ve­de­né změ­ny a dotaz­ník ode­šle­te až po vypl­ně­ní vše­ho.

A pak — nestyď­te se napsat váš názor, jed­nak jde o to, že pro vyu­ču­jí­cí je to oprav­du cen­ná zpět­ná vaz­ba, dru­hak se vět­ši­nou ke slov­ní­mu hod­no­ce­ní vyu­ču­jí­cí vyja­dřu­jí, což je výbor­né.

MMM1 — statistika výsledků z pondělka:

Ahoj všem, udě­lal jsme si tako­vou malou sta­tis­ti­ku výsled­ků. Do těch­to výsled­ků jsem zvlášť zapo­čí­tal pou­ze lidi, kte­ří mají více, než nula.

Zdrojová data

Vychá­zím z násle­du­jí­cích tabul­ko­vých dat:

Počet bodů
6 10 11.5 10.5 10.5 15 1.5 12
5.5 11 10 9 8 8.5 11.5 6
10.5 10 4 5.5 10 13.5

Cel­ko­vý prů­měr (bodo­vý) je tedy zao­krouh­le­ně 10,45 bodů, čili z těch, kte­ří dosáh­li více než nula bodů může­me tvr­dit, že v prů­mě­ru na body byl test úspěš­ný.

Mlu­ví­me-li o čísel­ných hod­no­tách, máme cel­kem 8 neú­spěš­ných a 13 úspěš­ných výsled­ků. Zapo­čí­tám-li výsled­ky i těch, kte­ří dosáh­li nul či vůbec na test nepři­šli, bylo cel­kem 10 nul, v prů­mě­ru tedy výsle­dek 7,18 bodů a k 8 neú­spěš­ným tak pří­bý­vá i těch­to 10 neú­spěš­ných, cel­kem tedy 18 neú­spěš­ných.

Mlu­ví­me-li o úspěš­ných, bylo 1× 15 bodů, 1× 13,5 bodů, 1× 12 bodů (oujé), 2× 11,5 bodů, 1× 11 bodů, 3× 10,5 bodů a 4× 10 bodů. Váže­ný bodo­vý prů­měr z těch­to hod­not, kte­rý se počí­tá jako:

Prumer = \frac{bodu \times pocet + bodu_2 \times pocet_2 + \ldots + bodu_n \times pocet_n}{\sum pocet}

Ten­to prů­měr vychá­zí jako 11,23 bodů. Nu, proč ne 😉

MMM1 splněno, jupí ;)

Dnes se koneč­ně obje­vi­ly výsled­ky, tak­že se 12 body spl­ně­no, jupí 😉 Gra­tu­lu­ji vítězům 😉

Sice jsem čekal napros­to jiné roz­lo­že­ní bodů (čekal jsem, že prv­ní dva pří­kla­dy dám na maxi­mum, tře­dí na půl a čtvr­tý na půl) a ono jsem měl prv­ní napůl, dru­hý na maxi­mum, tře­tí na půl a čtvr­tý na maxi­mum 😉 😉 To by mě zají­ma­lo, co jsem v tom prv­ním udě­lal jinak 😉 Budu se na to muset zajít podí­vat 😉

Černá díra v centru Galaxie před 2 miliony lety zářila „trochu víc“

Tedy pod­le tuto­ho člán­ku. Zají­ma­vé 😉

http://​www​.for​bes​.com/​s​i​t​e​s​/​a​l​e​x​k​n​a​p​p​/​2013​/​09​/​25​/​t​h​e​-​m​i​l​k​y​-​w​a​y​s​-​s​u​p​e​r​m​a​s​s​i​v​e​-​b​l​a​c​k​-​h​o​l​e​-​e​r​u​p​t​e​d​-​t​w​o​-​m​i​l​l​i​o​n​-​y​e​a​r​s​-​a​go/

KMT/​MMM1 — Indický šáh a šachovnice

Během úter­ní před­náš­ky RNDr. Kohout před­ná­šel o kom­bi­na­to­ri­ce a nara­zil na „kla­sic­ké“ téma indic­ké­ho šáha a šachov­ni­ce, kdy měl dát na šachov­ni­ci počet zrní­ček vždy tak, že na násle­du­jí­cí měl dát 2× vět­ší množ­ství zrní­ček, než na to před­cho­zí.

Pro před­sta­vu, kolik to je zrní­ček prá­vě slou­ží ten­to skript, kde si může­te udě­lat i drob­né úpra­vy vstup­ních hod­not. Skript vyu­ží­vá knihov­ny bcmath s přes­nos­tí výpo­čtu na 1000 míst, tak­že aby skript „pře­te­kl“, musí­te zadat vět­ší hod­no­ty.

Odkaz na skript: Indic­ký šáh a šachov­ni­ce.

Výsledky testu z MMM1 jsou na CW!

Páni a dámo­vé, výsled­ky z pon­děl­ní­ho tes­tu z MMM1 jsou na CW, gra­tu­lu­ji vítězům 😉 Sou­bor bohu­žel kvů­li záko­nu o ochra­ně osob­ních infor­ma­cí zve­řej­nit nemo­hu, ale najde­te ho tam 😉

<zpru­ze­né kecy o EU>
Btw. sou­bor samot­ný ten­to zákon poru­šu­je, stu­dent nesmí vědět bodo­vé zhod­no­ce­ní svých spo­lu­žá­ků, pokud tito k tomu neda­jí sou­hlas či pokud to není zkou­še­ní „před tří­dou“ 😉 Stu­den­ti by nemě­li mít mož­nost ani na zákla­dě něja­kých infor­ma­cí (stu­dij­ní čís­lo atd) zjis­tit, jak jsou na tom ostat­ní 😉 Ale abychom tuhle ptá­ko­vi­nu z EU dodr­žo­va­li, to bychom se nedo­zvě­dě­li taky nic, tak­že tak 😉
</​zpruzené kecy o EU>

Hez­ký den všem 😉

Upda­te: Z hod­no­ce­ných jsem spo­če­tl prů­měr cca 4,86, čili všich­ni s body 5 a více byli nad­prů­měr­ní 🙂 🙂

Zvláštní týpek mluví o zvláštních věcech před CBG/​GEO

O podiv­né zpes­t­ře­ní se posta­ral jaký­si týpek s korál­ky na krku, kte­rý asi 10 minut před čtvr­teč­ní před­náš­kou z CBG/​GEO začal u pul­tí­ku vyprá­vět o jakých­si „hova­di­nách“ (přes­ně tak to nazval, pou­ze citu­ji), začal vyprá­vět o tom, že pení­ze již nema­jí hod­no­tou, pro­to­že jsou nekry­té (ve své pod­sta­tě), ale nějak moc moud­rý jsem z toho více nebyl, při­znám se 🙂

No, zají­ma­vé 😉 😉