Archiv autora: klusik

PGM1P — první šáhnutí na pascal v životě

Dnes jsem si vlast­ně popr­vé v živo­tě sáhl na pas­cal; resp. del­fí objek­to­vou ver­zi z roku 2011. No… co na to říci.

Je to hod­ně „zají­ma­vý“ jazyk, troš­ku v někte­rých věcech tri­vi­ál­ní, někdy až na ško­du (např. je case insensi­ti­ve a to nemám rád), nicmé­ně vypa­dá to na doce­la poho­du 😉 Ako­rát nechá­pu, proč se doteď sna­ží dodr­žo­vat sta­rou pas­ca­lí syn­ta­xi typu a := 10, namís­to „nor­mál­ní­ho“ a = 10, jako v „nor­mál­ních“ jazy­cích a tak podob­ně.

Komen­tá­ře mezi {* a *} mě taky dosta­ly 😉 A hlav­ně uke­ca­nost! O Bože! Tam, kde se jin­de napí­še if (a==10) {x=a;} tře­ba, tady se píše if (a=10) then x:=a;, tam, kde jsou něja­ké blo­ky se nepí­še { a }, ale „begin“ a „end“, nako­nec se píše „end.“ (ano, s teč­kou) 😉 Pros­tě troš­ku mi to při­jde blbý, když ten jazyk evi­dent­ně od bor­lan­dích dob pro­šel dost obmě­nou, proč tam pořád děla­jí tako­vé­hle šíle­né věci.

Dále, co mi troš­ku vadí, že není strikt­ně objek­to­vý, např. jako Java. Ve své pod­sta­tě může­te napsat „try — catch“ bez toho, abys­te měli jedi­nou meto­du 😉 (Tedy co jsem si zatím vši­ml) do jinak struk­tu­ro­va­né­ho pro­gra­mu. Při­jde mi to pros­tě troš­ku jako C++ — mixo­vá­ní dob­rých „c“ věcí a objek­to­vých „tak nějak“, tak­že pěk­ně naprd. Přes­ně z tuto­ho důvo­du nepíšu nic v C++, pro­to­že je to šíel­ná humu­lajda, jazyk vás ani nenu­tí dodr­žo­vat základ­ní objek­to­vý prin­ci­py, pro­měn­né ve tří­dě může­te defi­no­vat „tak růz­ně“ a vůbec. No, ale C++ poha­ňo­vat nehod­lám, to už je dost his­to­ric­kej jazyk, naroz­díl od toho­to reno­vo­va­né­ho Del­phi (bo jak to nazvat).

Ale jako abych jen neha­nil, není to zase tak špat­né, na zákald­ní widlí a oken­ní věci to bude asi jed­no­du­ché a dosta­ču­jí­cí, no. Pro­stře­dí RAD stu­dio není až tak blbé, sice už jsem si pár věcí, kte­ré mi vadí (např. ozna­če­ní do blo­ku a odsa­ze­ní TAB nezpů­so­bí odsa­ze­ní blo­ku, ale jeho sma­zá­ní, resp. pře­psá­ní zna­kem \t apod.), ale je to jen otáz­ka zvy­ku na GUI 😉

Už se ale těším, až nebu­de­me brát základ­ní struk­tu­rál­ní věci, ale napl­no se pus­tí­me do čis­té­ho pro­gra­mo­vá­ní s objek­ty, pěk­ně zapouz­dře­ně… Tak dou­fám, že to něco jako pri­va­te má 😉 😉

KPG/​MKVV — Multikultura ve vzdělávání

Tak jsem prá­vě absol­vo­val úvod­ní před­náš­ku — na ten­to před­mět jsem se těšil celý zim­ní semestr, byl jsem pros­tě zvě­dav, o čem to je a bude. Naštěs­tí se mé pochy­by roz­ply­nu­ly během pár minut; čekal jsem, že to bude něco ve smys­lu „musí­me být všich­ni slu­níč­ko­ví“ a tak podob­ně, naštěs­tí je to vede­no oprav­du zají­ma­vou for­mou před­náš­ky s dis­ku­zí, nu pros­tě se mi to líbí.

Na příští před­náš­ce už dou­fám nebu­de tolik lidí, kte­ří tam byli pros­tě jen aby zjis­ti­li, co tře­ba na zápo­čet a bude tam troš­ku víc kli­du, to snad jedi­né 😉

KPG/​ZNAKR — úvod do znakového jazyka

Tak tohle je fakt hod­ně zají­ma­vej před­mět, krom dosti zají­ma­vých infor­ma­cí o tom, jak to vlast­ně je ve svě­tě a u nás, tak i prv­ní „slo­víč­ka“ (ges­tíč­ka?) a růz­né sou­vis­los­ti. No, hod­ně zají­ma­vé — chce­te říct „večer“ a když udě­lá­te špat­ně kou­sek prs­tem, je to „homose­xu­ál“ 😉 Tomu říkám odla­dě­nost na chy­bo­vost vstu­pu 😀

EMG — integrování

Dnes jsme děla­li tako­vý leh­ký úvod do inte­gro­vá­ní, ve své pod­sta­tě k tomu není moc co říci, důle­ži­té je zapa­ma­to­vat si, jak se inte­gru­jí poly­no­my:

\int x^{n} dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}

Dále pak posun cosi­nus => sinus a sinus => ‑cosi­nus. Nedo­kon­či­li jsme „per par­tes“, ale to je tri­vi­ál­ní, sta­čí si uvě­do­mit, jak vypa­dá deri­va­ce sou­či­nu:

(xy)' = x'y + xy'

To celé zin­te­gru­je­me (kaž­dý člen poly­no­mu zvlášť):

\int (xy)' = \int x'y + \int xy'

Deri­va­ce se nám s inte­grá­lem „pože­re“ a máme výsled­né:

xy = \int x'y + \int xy'

Kte­ré upra­ví­me tře­ba na:

\int x'y = xy - \int xy'

No a to už dále pak nor­mál­ně řeší­me.

Ohled­ně sub­sti­tu­cí; to je ješ­tě snaz­ší. Abychom nemu­se­li řešit něja­kou šíle­nou slo­že­nou funk­ci tře­ba, vymys­lí­me si „chytrou“ sub­sti­tu­ci a vyře­ší­me s ní. Napří­klad pro jed­no­du­ché:

\int sin(Ax) dx

Zvo­lí­me sub­sti­tu­ci za „Ax = p“ a dosa­dí­me:

Ax = p \\A dx = dp \\dx = \frac{dp}{A}

\int sin(p) \frac{dp}{A} = \frac{1}{A} \int sin(p) dp = -\frac{1}{A} cos(p)

A dosa­dí­me nazpět:

-\frac{1}{A} cos(Ax)

A je hoto­vo 😉

KVD/​UIN

Tak toto vypa­dá na „dos hus­tý“ před­mět, řekl bych že prv­ní, kde pocho­pit sys­tém zápočtu je těž­ší než samot­né jeho zís­ká­ní 😀

A jed­na z něko­li­ka semest­rál­ních pra­cí na téma Bez­peč­nost šes­ťá­ků na inter­ne­tu — to je fajn 😉 Minu­lej rok prej měli o ACTA, sna­ží se asi o aktu­ál­ní téma­ta. No, už mám posbí­rá­no pár hod­ně zají­ma­vých mate­ri­á­lů, muhe­he­he­he 😉

KVD/​PGM1P a programování

Musím říci, že na to, jak je mi Pas­cal abso­tul­ně cizí a neu­zná­vám ho, vypa­dá to na zají­ma­vé hodi­ny i náplň, navíc jsme si koneč­ně v tom­to před­mě­tu sáh­li k peda­go­gi­ce — to bylo něco kou­zel­né­ho!

Na Slo­ven­sku totiž mají (nebo budou mít), že budou „pro­gra­mo­vá­ní“ učit děti od 4. tří­dy. A teď jako že všich­ni byli zdě­še­ní, jak si to jako před­sta­vu­jí 😉 No a tak si sedl k nám a zača­li jsme dis­ku­to­vat, jak by to moh­lo vypa­dat a jak to nako­nec vymys­le­li — a je to super a dává to smy­sl a tak vůbec. Tak­že super!