UIN — šílené přesuny a návaznosti přednášek a cvičení

Bohu­žel se sta­lo to, co se sta­lo — někte­ří mají UIN v úte­rý a někte­ří ve čtvr­tek. A pro­to­že minu­lé úte­rý a stře­du byly dva čtvrt­ky, ti, co cho­dí v úte­rý pro­ti těm, co při­šlo v úte­rý a ve stře­du na čtvr­tek mají v cvi­če­ní „skluz“ 😉

Co jsem kou­kal, na CW Mgr. Fili­pi vysa­dil spous­tu PDF s růz­ný­mi věc­mi, tak­že by mož­ná bylo fajn se do nich začíst, pře­ce jen kom­pre­se a tyhle věci, to jen tak odhad­nout zhla­vy nepů­jde a bude se to člo­věk muset i troš­ku nau­čit, aby tomu rozuměl.

Btw. dnes (na úter­ním semi­ná­ři) byly mož­nos­ti pre­zen­ta­cí a oprav, já si bodo­vě věřím, tak­že jsem oprav nevy­u­žil a věřím, že z kom­pre­sí dosta­nu >100 bodů, abych nemu­sel psát (prý onu šíle­nou…) písem­ku u Mgr. Fili­pi­ho na zkouš­ce 🙂 Ale pro člo­vě­ka, co se v tom ale­spoň troš­ku vyzná by to snad neměl být tako­vý kotel…

Napsat komentář