KPG/​OSR odpadá zítra!

Zprá­va od Mgr. Čer­ní­ka z emailu:

Váže­né dámy a váže­ní páni,
dovo­lu­ji si Vám ozná­mit smut­nou zprá­vu, že zít­řej­ší 24.4. 2015 semi­ná­ře (vede­né Roma­nem Čer­ní­kem — tj od 14:50 a od 16:40 v VH 207) — a před­náš­ka z OSR 18:30 v H300) z důvo­du stu­dij­ní a výzkum­né prá­ce odpa­da­jí. Vel­mi se omlouvám.
 Pro­sím po vyu­ži­tí času k doře­še­ní zápočto­vých prací,které může te ode­vzdá­vat mai­lem (do před­mě­tu pro­sím uvá­děj­te „OSR zápočto­vá prá­ce“ — pokud bude vše v pořád­ku budu zapi­so­vat prů­běž­ně zápočty do STAGu.
Pře­ji pří­jem­ný čas a děku­ji za pochopení.
S pozdra­vem Roman Černík

PS: chtěl bych požá­dat o vzá­jem­né infor­mo­vá­ní kole­gů, přá­tel, spo­lu­žá­ků. RČ

Napsat komentář