RAD Studio se mi konečně podařilo spustit, ale…

… ale je to napros­to naprd! Ale jako váž­ně! Kou­pil jsem si ver­zi 12 (resp. XE5), ale nedo­ká­že to otevřít ze škol­ní­ho Rad Stu­dia 2009 ani základ­ní zdro­jo­vej (dpr) sou­bor! Co je tohle za inte­li­gen­ci a za dement­ní jazyk, když ani pro­gra­my pro to nejsou schop­ný pře­číst star­ší zdro­jo­vý kód?

No, nicmé­ně wor­ka­round typu „otevřít jin­de, ctrl‑c/​ctrl‑v“ fun­gu­je (dopo­ru­ču­ji blu­e­fish, pspad nebo něco, co doká­že správ­ně zko­pí­ro­vat tabe­lá­to­ry a odsa­ze­ní z původ­ní­ho zdro­já­ku). Ale chtě­lo by to vyře­šit nějak rozum­ně, nikde jsem nena­šel funk­ci např. „impor­tuj“ nebo tak něco. A to mě pěk­ně štve.

No — ale hurá, ces­ta k dokon­če­ní semestrál­ky je ote­vře­ná a můžu to koneč­ně udě­lat (jak rád bych to dělal v nor­mál­ním jazyku…)

Napsat komentář