KPG/​MKVV — Multikultura ve vzdělávání

Tak jsem prá­vě absol­vo­val úvod­ní před­náš­ku — na ten­to před­mět jsem se těšil celý zim­ní semestr, byl jsem pros­tě zvě­dav, o čem to je a bude. Naštěs­tí se mé pochy­by roz­ply­nu­ly během pár minut; čekal jsem, že to bude něco ve smys­lu „musí­me být všich­ni slu­níč­ko­ví“ a tak podob­ně, naštěs­tí je to vede­no oprav­du zají­ma­vou for­mou před­náš­ky s dis­ku­zí, nu pros­tě se mi to líbí.

Na příští před­náš­ce už dou­fám nebu­de tolik lidí, kte­ří tam byli pros­tě jen aby zjis­ti­li, co tře­ba na zápo­čet a bude tam troš­ku víc kli­du, to snad jediné 😉

Napsat komentář