KPG/​OSR — Osobnostní a sociální rozvoj

Ve stej­né účeb­ně jako HRV, růz­né peda­go­gic­ké meto­dy prak­tic­ky, prá­ce s lid­mi, super 😉

Napsat komentář