KPG/​HRV — Hlasová a řečová výchova

To vypa­dá na hod­ně zají­ma­vý před­mět, prá­ce s dechem, přesle­chy, hla­so­vé vady, správ­ný před­nes… mys­lím, že kaž­dý peda­gog by tuten před­mět měl mít povin­ně a ne jako voli­tel­ný!

Napsat komentář