KVD/​UIN

Tak toto vypa­dá na „dos hus­tý“ před­mět, řekl bych že prv­ní, kde pocho­pit sys­tém zápočtu je těž­ší než samot­né jeho zís­ká­ní 😀

A jed­na z něko­li­ka semest­rál­ních pra­cí na téma Bez­peč­nost šes­ťá­ků na inter­ne­tu — to je fajn 😉 Minu­lej rok prej měli o ACTA, sna­ží se asi o aktu­ál­ní téma­ta. No, už mám posbí­rá­no pár hod­ně zají­ma­vých mate­ri­á­lů, muhe­he­he­he 😉

Napsat komentář