KVD/​PGM1P a programování

Musím říci, že na to, jak je mi Pas­cal abso­tul­ně cizí a neu­zná­vám ho, vypa­dá to na zají­ma­vé hodi­ny i náplň, navíc jsme si koneč­ně v tom­to před­mě­tu sáh­li k peda­go­gi­ce — to bylo něco kouzelného!

Na Slo­ven­sku totiž mají (nebo budou mít), že budou „pro­gra­mo­vá­ní“ učit děti od 4. tří­dy. A teď jako že všich­ni byli zdě­še­ní, jak si to jako před­sta­vu­jí 😉 No a tak si sedl k nám a zača­li jsme dis­ku­to­vat, jak by to moh­lo vypa­dat a jak to nako­nec vymys­le­li — a je to super a dává to smy­sl a tak vůbec. Tak­že super!

Napsat komentář