Hodnocení kvality výuky

Při­po­mí­nám všem, že dnes (20. 12.) se ote­vřel (až do úno­ra 2014 někdy) dotaz­ník na hod­no­ce­ní kva­li­ty výu­ky. Jak na něj?

Na por­tá­le v kar­tě „moje stu­di­um“ najde­te zálož­ku „hod­no­ce­ní výu­ky“ a tam onen dotaz­ník je. Dopo­ru­ču­ji postup­ně a hned hod­no­tit před­mě­ty, dokud je máte v hla­vě, upra­vit je může­te (až do úno­ra) jak­ko­liv chce­te. Po všech akcích neza­po­meň­te danou část dotaz­ní­ku vždy ulo­žit, ale POZOR!! Neu­klá­dej­te celý dotaz­ník „k ode­slá­ní“, pak už bys­te ho nemoh­li upra­vit. Dokud nebu­de­te se semestrem hoto­vi, pou­ze uklá­dej­te vaše pro­ve­de­né změ­ny a dotaz­ník ode­šle­te až po vypl­ně­ní všeho.

A pak — nestyď­te se napsat váš názor, jed­nak jde o to, že pro vyu­ču­jí­cí je to oprav­du cen­ná zpět­ná vaz­ba, dru­hak se vět­ši­nou ke slov­ní­mu hod­no­ce­ní vyu­ču­jí­cí vyja­dřu­jí, což je výborné.

Napsat komentář