MMM1 — statistika výsledků z pondělka:

Ahoj všem, udě­lal jsme si tako­vou malou sta­tis­ti­ku výsled­ků. Do těch­to výsled­ků jsem zvlášť zapo­čí­tal pou­ze lidi, kte­ří mají více, než nula.

Zdrojová data

Vychá­zím z násle­du­jí­cích tabul­ko­vých dat:

Počet bodů
6 10 11.5 10.5 10.5 15 1.5 12
5.5 11 10 9 8 8.5 11.5 6
10.5 10 4 5.5 10 13.5

Cel­ko­vý prů­měr (bodo­vý) je tedy zao­krouh­le­ně 10,45 bodů, čili z těch, kte­ří dosáh­li více než nula bodů může­me tvr­dit, že v prů­mě­ru na body byl test úspěš­ný.

Mlu­ví­me-li o čísel­ných hod­no­tách, máme cel­kem 8 neú­spěš­ných a 13 úspěš­ných výsled­ků. Zapo­čí­tám-li výsled­ky i těch, kte­ří dosáh­li nul či vůbec na test nepři­šli, bylo cel­kem 10 nul, v prů­mě­ru tedy výsle­dek 7,18 bodů a k 8 neú­spěš­ným tak pří­bý­vá i těch­to 10 neú­spěš­ných, cel­kem tedy 18 neú­spěš­ných.

Mlu­ví­me-li o úspěš­ných, bylo 1× 15 bodů, 1× 13,5 bodů, 1× 12 bodů (oujé), 2× 11,5 bodů, 1× 11 bodů, 3× 10,5 bodů a 4× 10 bodů. Váže­ný bodo­vý prů­měr z těch­to hod­not, kte­rý se počí­tá jako:

Prumer = \frac{bodu \times pocet + bodu_2 \times pocet_2 + \ldots + bodu_n \times pocet_n}{\sum pocet}

Ten­to prů­měr vychá­zí jako 11,23 bodů. Nu, proč ne 😉

Napsat komentář