Metoda Monte Carlo pro výpočet PI

Udě­lal jsem jed­no­du­chý skript na pou­ži­tí meto­dy „Mon­te Car­lo“, kte­rý přes náhod­ný výběr hod­not, kte­rá hází do čtver­ce, vybí­rá­me hod­no­ty, kte­ré jsou náhod­ně uvnitř vepsa­né­ho kru­hu. Čím vět­ší čís­lo dáte, tím blí­že se poměr hod­not bude blí­žit čtvr­ti­ně pí. Pokud zadá­te čís­la kolem 100 000, už bude skript chvil­ku počí­tat, tak se nedivte 😉

Odkaz na skript 😉

Napsat komentář