KMT/​MMM1 — Indický šáh a šachovnice

Během úter­ní před­náš­ky RNDr. Kohout před­ná­šel o kom­bi­na­to­ri­ce a nara­zil na „kla­sic­ké“ téma indic­ké­ho šáha a šachov­ni­ce, kdy měl dát na šachov­ni­ci počet zrní­ček vždy tak, že na násle­du­jí­cí měl dát 2× vět­ší množ­ství zrní­ček, než na to před­cho­zí.

Pro před­sta­vu, kolik to je zrní­ček prá­vě slou­ží ten­to skript, kde si může­te udě­lat i drob­né úpra­vy vstup­ních hod­not. Skript vyu­ží­vá knihov­ny bcmath s přes­nos­tí výpo­čtu na 1000 míst, tak­že aby skript „pře­te­kl“, musí­te zadat vět­ší hod­no­ty.

Odkaz na skript: Indic­ký šáh a šachov­ni­ce.

Napsat komentář