Výsledky testu z MMM1 jsou na CW!

Páni a dámo­vé, výsled­ky z pon­děl­ní­ho tes­tu z MMM1 jsou na CW, gra­tu­lu­ji vítězům 😉 Sou­bor bohu­žel kvů­li záko­nu o ochra­ně osob­ních infor­ma­cí zve­řej­nit nemo­hu, ale najde­te ho tam 😉

<zpru­ze­né kecy o EU>
Btw. sou­bor samot­ný ten­to zákon poru­šu­je, stu­dent nesmí vědět bodo­vé zhod­no­ce­ní svých spo­lu­žá­ků, pokud tito k tomu neda­jí sou­hlas či pokud to není zkou­še­ní „před tří­dou“ 😉 Stu­den­ti by nemě­li mít mož­nost ani na zákla­dě něja­kých infor­ma­cí (stu­dij­ní čís­lo atd) zjis­tit, jak jsou na tom ostat­ní 😉 Ale abychom tuhle ptá­ko­vi­nu z EU dodr­žo­va­li, to bychom se nedo­zvě­dě­li taky nic, tak­že tak 😉
</​zpruzené kecy o EU>

Hez­ký den všem 😉

Upda­te: Z hod­no­ce­ných jsem spo­če­tl prů­měr cca 4,86, čili všich­ni s body 5 a více byli nadprůměrní 🙂 🙂

Napsat komentář