KGE/​MG — Přednášky a cvičení (sken)

Zde dávám „všanc“ veš­ke­ré písem­né mate­ri­á­ly, kte­ré jsem vytvo­řil během před­ná­šek a cvi­če­ní. Pokud něče­mu nero­zu­mí­te (resp. to nedo­ká­že­te pře­číst 😀 ), hod­ně těch věcí jsem pře­psal do čitel­né podo­by sem na web, tak se může­te podívat.

Sken 2310.

Napsat komentář