CBG/​GEO — Přednášky

V tom­to pří­spěv­ku se postup­ně budou obje­vo­vat všech­ny před­náš­ky k před­mě­tu CBG/​GEO, kte­ré poří­dím. Dou­fám, že se v mém pís­mu doká­že­te nějak rozum­ně vyznat 😀

Gale­rie je kla­sic­ky kli­ka­cí, pokud bys­te daný obrá­zek chtě­li vidět v „plné krá­se“, sta­čí dole klik­nout na „Down­lo­ad in high resolution“ 😉

Napsat komentář