KMT/​MMM1 — Metody matematického modelování 1

Meto­dy mate­ma­tic­ké­ho mode­lo­vá­ní vypa­da­jí na poměr­ně zají­ma­vý před­mět — co se tedy ael­spoň pro obor mate­ma­ti­ka týče. Berou se napros­té zákla­dy, což vel­mi pří­jem­né pro lidi, kte­ří už mate­ma­ti­ku „v suro­vé for­mě“ tak­to poza­po­mně­li a rádi si obsah zopakují.

Co se mé oso­by týče, ved­lej­ší „sloup“ (pros­tě dru­hý obor, kte­rý se stu­du­je para­lel­ně s prním) bych si mate­ma­ti­ku nevy­bral — ale urči­tě ne kvů­li tomu­to před­mě­tu, spí­še pro­to, že k mate­ma­ti­ce mám troš­ku ambi­va­lent­ní vztah a nejsem si jist, že bych ji „jako kama­rád­ku“ sne­sl déle, než pár hodin.

Napros­to ale sou­hla­sím a pod­po­ru­ji nut­nost její výu­ky a její­ho pocho­pe­ní stu­den­ty — jak matu­rit­ních obo­rů, tak i dal­ších byť i netech­nic­kých obo­rů na VŠ. Stej­ně i jako inže­nýr musí dob­ře umět češ­ti­nu a měl by mít jakýs-takýs vše­o­bec­ný pře­hled o svě­tě, by i stu­dent tře­ba poli­to­lo­gie měl umět zákla­dy mate­ma­ti­ky. Jas­ně, že nemu­sí umět deri­vo­vat (i když někte­ré poli­ti­ky by to zde­ri­vo­vat chtě­lo 🙂 ), ale krá­tit zlom­ky a umět základ­ní zběh­lost­ní úlo­hy, to by měl umět oprav­du kaž­dý, kdo má matu­ri­tu. A ten­to před­mět vypa­dá, že bude pro tako­vou prů­pra­vu více než vhodný.

Mate­ri­á­ly budou (ske­ny z před­ná­šek a cvi­če­ní od vyu­ču­jí­cích) na CW, nicmé­ně až si poří­dím ske­ner, někte­ré výpo­čty sem (nej­spí­še) tak­též dám, pokud uvá­žím, že je to dosta­teč­ně čitelné.

Napsat komentář