KGE/​MG — Matematická geografie

Před­mět Mate­ma­tic­ká geo­gra­fie má sjed­no­tit zna­los­ti ze střed­ních a základ­ních škol pro poz­děj­ší pro­hlou­be­ní stu­dia v pří­pa­dě obo­ru geografie.

Jeli­kož jsem v země­pi­su (či geo­gra­fii) poměr­ně neko­va­ný (napo­sle­dy jsem něco toho­to názvu měl na ZŠ a tam jsme na sle­pých mapách kres­li­li, kudy teče Dunaj (ano, tedy před­mět napros­to k niče­mu…)), měl jsem zpr­vu poměr­ně strach, jak se budu v tom­to před­mě­tu ori­en­to­vat. Jak pří­jem­né bylo moje zjiš­tě­ní, že se nemu­sím (asi) niče­ho bát, jed­ná se vlast­ně o pro­po­je­ní mate­ma­ti­ky a geo­gra­fie (jak by jeden z názvu před­mě­tu urči­tě neřekl :-))

Co to však zna­me­ná; pod­le syla­bu se bude čas­to počí­tat s růz­ný­mi věc­mi na kulo­vých sou­řad­ni­cích, bude­me se učit odpo­vě­di tře­ba na otáz­ku „10. červ­na v 11 hodin dopo­led­ne roku 2013 dopa­da­lo slun­ce na Sta­ro­měst­ské náměs­tí pod jakým úhlem“ a podob­ně — čili se těším. Asi i zabrou­sí­me do oblas­ti GPS, o těch lecos vím, tak­že si rád roz­ší­řím (či zopa­ku­ji) znalosti.

Vypa­dá to pros­tě na fajn a zají­ma­vý před­mět, tak­že se oprav­du těším. Jen by nemu­se­lo v míst­nos­ti pro 160 lidí být zapsá­no 210 lidí, abychom nemu­se­li sedět na scho­dech, v oknech, na klí­nech a tak podob­ně. Nicmé­ně (jak už to tak bývá) během pár dní oče­ká­vám, že se návštěv­nost „zpo­lo­vi­ča­tí“, tak­že se v kli­du vejde­me. Ale je to ško­da, je to oprav­du (ale­spoň zatím) zají­ma­vý předmět.

Napsat komentář