CBG/​GEO — Vědy o Zemi

Prá­vě jsem absol­vo­val posled­ní před­náš­ku toho­to týd­ne (jupí, vol­ný pátek!), Vědy o Zemi. Cílem před­mě­tu je sjed­no­tit a před­sta­vit zákla­dy geo­lo­gie pro stu­den­ty z růz­ných střed­ních škol, kde někte­ří geo­lo­gii a ani nic podob­né­ho tře­ba nemě­li.

Řek­ně­me, že docent Mer­gl mě poměr­ně dostal hned v úvo­du, když před­sta­vo­val dopo­ru­če­nou lite­ra­tu­ru — kla­sic­ké dět­ské ency­klo­pe­die o Zemi. Fakt tohle je popr­vé, co by mi někdo dopo­ru­čil jako lite­ra­tu­ru toto, nicmé­ně ono to má oprav­du něco do sebe; pokud před­mě­tu vůbec nero­zu­mím a nehod­lám se mu do hloub­ky věno­vat, ency­klo­pe­die pro děti býva­jí oprav­du věl­mi popis­né, obráz­ko­vě zají­ma­vé a pochopitelné.

V prv­ní hodi­ně jsme pro­bí­ra­li oprav­do­vé zákla­dy — tvar Země, poy­hy­by kon­ti­nen­tů, stav­ba Země, vznik Slu­neč­ní sou­sta­vy a tak podobně.

[wpba-atta­chment-list]

 

Napsat komentář