První týden

Dnes jsem měl prv­ní den. No — zají­ma­vé 😉 Po drob­ných pro­blé­mech (kdy­si jsem již na ZČU pobý­val, tak­že jsem měl hoto­vé kon­to — ale to bylo zablo­ko­va­né a sko­ro nic mi, co bylo urče­no pro prvá­ky, nefun­go­va­lo, pro­to­že si to mys­le­lo, že nejsem asi prvák…) jsem tedy oprav­du nastou­pil do 1. roč­ní­ku obo­ru „Pří­ro­do­věd­ná stu­dia, infor­ma­ti­ka“.

Opro­ti jiným fakul­tám, kde jsem pobý­val, je toto doce­la změ­na. Nejsem zatím scho­pen hod­no­tit, jest­li je pozi­tiv­ní či nega­tiv­ní, nicmé­ně cítím poměr­ně zásad­ní roz­díl v pří­stu­pu vyu­ču­jí­cích k výu­ce a stu­den­tům např. opro­ti FAV, kde se s námi nikdo moc nemaz­lil. Zde je „maz­le­ní“ mno­hem více (a asi tomu začnu říkat jinak, než dojde k něja­ké­mu omy­lu :-D), nejsem si však jist, že vždy zce­la na mís­tě. Ale mož­ná chá­pu sna­hu nevy­le­kat stu­den­ty hned prv­ní den, kdo ví. Kaž­do­pád­ně zají­ma­vý pří­stup, kte­rý jsem neče­kal.

Během prv­ní­ho týd­ne jsem absol­vo­val něko­lik „úvo­dů do…“, z nichž mě vylo­že­ně a pří­mo neza­u­jal ani jeden (koho by zau­jal před­mět o ovlá­dá­ní Wor­du a Exce­lu tře­ba, to beru spí­še jako „nut­né zlo“, se kte­rým se vypo­řá­dat), ale poměr­ně zají­ma­vým před­mě­tem se jeví KMT/​MMM1, nebo­li meto­dy mate­ma­tic­ké­ho mode­lo­vá­ní, kte­rý by mohl při­nést zají­ma­vé infor­ma­ce. Fyzi­ka pro pří­rod­ní vědy KMT/​FPV vypa­dá tak­též hod­ně zají­ma­vě, úvod­ní piškvor­ky jsme dali na skó­re jako 3:0 pro náš vítěz­ný tým 😉

Dále jsem absol­vo­val začá­tek před­mě­tu „zpra­co­vá­ní dat“ KVD/​ZPD — to vypa­dá slib­ně, tak­že dou­fám, že to bude slib­né i nadá­le.