Vítejte!

Vítejte

Vítej­te na mé strán­ce věno­va­né stu­diu na FPE na Zápa­do­čes­ké uni­ver­zi­tě v Plzni. Stu­di­um „mi zapo­ča­lo“ 1. 9. 2013 — a proč vůbec píšu o svém stu­diu takto…

Chci si totiž časem poří­dit mul­ti­funkč­ní zaří­ze­ní (skener/​tiskárna), postup­ně si ske­no­vat poznám­ky (nechci si to nechá­vat v papí­ro­vé podo­bě — jed­nak se znám a vím, že to poztrá­cím, dru­hak to chci mít nějak jed­no­du­še inde­xo­va­né…) a postup­ně je sem dávat. Bude to tako­vý „sys­tém pro mě“, ale samo­zřej­mě kdo­ko­liv je vítán — ať už s komen­tá­řem či vlast­ní­mi poznám­ka­mi a mate­ri­á­ly ke stu­diu. Samo­zřej­mě se nachá­zí­me i na Face­boo­ku, tak se přijď­te mrknout.

Jak se na stránce orientovat?

Jed­no­du­še. V hlav­ním menu si může­te vybrat mezi něko­li­ka polož­ka­mi, z nichž ty hlav­ní nyní představím:

  • Poznám­ky a postře­hy: V tom­to bodě píši růz­né poznám­ky a postře­hy (jak by jeden asi neče­kal 😀 ) ohled­ně stu­dia. Jed­ná se o tako­vý „mik­rob­log“, kam píši své názo­ry, co mě tře­ba zau­ja­lo, co mě naštva­lo a tak podobně.
  • Před­mě­ty: Tato sek­ce se věnu­je před­mě­tům, kte­ré mám či měl jsem zapsa­né na FPE. Zde najde­te růz­né mate­ri­á­ly, infor­ma­ce a pří­pad­ně i něja­ký ten postřeh.
  • Gale­rie: Jed­ná se spí­še o tako­vou „zkrat­ku“ k růz­ným gale­ri­ím, kte­ré vyfo­tím (stáh­nu, někdo mi pošle atd..) z pro­stře­dí ZČU.
  • Mate­ri­á­ly pak slou­ží jako sou­hrn­ný pře­hled všech mate­ri­á­lů ke stu­diu (neroz­dě­le­né­mu, roz­dě­le­ný zís­ká­te v sek­ci „Před­mě­ty“).

Inu — dou­fám, že zde najde­te to, co hle­dá­te, pří­pad­ně se ale­spoň poko­chá­te obráz­ky a poba­ví­te se 😉 Hod­ně zda­ru ve stu­diu i vám, pří­pad­ným stu­den­tům a spolužákům!